Προεγχειρητική διαθερμική βιοψία (core biopsy – FNA)